Deklaracja dostępności

Strona Główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Galerii Sztuki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Jurgielewicz.
 • E-mail: koordynator@galeria.czest.pl
 • Telefon: 343246057 w 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
 • Adres: 42-217 Częstochowa; al. Najświętszej Maryi Panny 64
 • E-mail: info@galeria.czest.pl
 • Telefon: 343246057

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką.

Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie,  poza polem otwierania drzwi, wynosi
minimum 150 cm x 150 cm. a  ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona  o 60 cm  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi).

W budynku w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się punkt obsługi klienta – kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki,  dlatego  istnieje możliwość podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego.

Sale wystawowe o łącznej powierzchni 530 m2 znajdujące się na parterze,  są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Platforma schodowa umożliwia również niepełnosprawnym dostęp do  wystaw prezentowanych  na Antresoli.

Do siedziby MGS umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem  przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby  niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym).  Wejście
z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami opieki wystaw.

Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana do natężenia   ruchu
i wynosi odpowiednio:

– w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego – 180 cm.

– w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego – 150 cm.

W przestrzeniach ogólnodostępnych, wymagających pokonywania znacznych odległości, zapewniono miejsca siedzące nie rzadziej niż co 30 m.

Klamki dostosowane są dla niepełnosprawnych i umieszczone  na wysokości 80-120 cm  nad poziomem podłogi.

Galeria nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Miejska Galeria Sztuki od strony holu wejściowego nie posiada toalety  dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka znajduje się przy pomieszczeniach biurowych umiejscowionych w części podpiwniczonej, od strony zachodniej budynku.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W galerii  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Miejskiej Galerii Sztuki nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku  Miejskiej Galerii Sztuki umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem  przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne  uczestnictwo
w życiu społecznym).  Wejście z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami opieki wystaw.

Inne informacje i oświadczenia
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Zbigniew Jurgielewicz, adres  poczty elektronicznej koordynator@galeria.czest.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343246057 w 18

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejska Galeria Sztuki będzie realizować żądanie niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGS  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, na podany adres poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. Filmy umieszczane przez nas w mediach społecznościowych nie posiadają audiodeskrypcji oraz  tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

Skip to content