Jacek Haberko / Fe2O3 Tlenek żelastwa

Strona Główna / Jacek Haberko / Fe2O3 Tlenek żelastwa

Obiekty z metalu
Galeria ZWIASTUN
4/04 – 14/05/2023

„Wszystko co tworzę, robię z pasją, programuję się na detale. Moje prace są niepowtarzalne,
nie ma dwóch takich samych prac, tak jak nie ma dwóch takich samych części mnie.”
Jacek Haberko

Jacek Haberko urodził się i mieszka w Częstochowie. Jest twórcą, artystą, który, wykorzystując talent, nad swoimi umiejętnościami pracował sam, w praktyce, bez edukacji artystycznej. Przedstawiając swoją drogę twórczą podkreśla, że wszystkiego uczył się od podstaw, a dziedzina, którą wybrał była metaloplastyka – tworzenie wyrobów z metalu. Materiał ten artysta docenia szczególnie – za surowość, plastyczność i odporność na upływ czasu. Uważa go za idealny materiał do tworzenia rzeczy niemożliwych – z zakamarków wyobraźni.

Pierwszą pracą, którą wykonał Jacek Haberko była Płonąca żyrafa, rzeźba odnosząca się do obrazu Salvadora Dali, a przeznaczona dla Tomasza Sętowskiego na potrzeby spektaklu Zerwany sen.  Dziś na dorobek Jacka Haberko składa się więcej rzeźb i obiektów, których znaczny wybór możemy oglądać na wystawie. Twórca określa swój styl jako steampunk, gdzie futuryzm przeplata się z surrealizmem. Inspiracje do tworzenia artysta czerpie z otaczającego świata:  zachodzących w nim zjawisk, procesów, wydarzeń, ale też impuls twórczy może pochodzić z przedmiotów codziennego użytku. W 2020 roku Haberko prezentował część swoich prac na konwencie fantastyki Medalikon organizowanym przez Stowarzyszenie „Południca” Kultura Sztuka Fantastyka. Współtworzył również kolektyw Art&Rust z kolegą Jarkiem Nawracałą.

Tytuł wystawy, trochę żartem, nawiązuje do rdzy, która zagraża podstawowemu materiałowi sztuki Jacka Haberko. Twórca najchętniej używa stali czarnej, poddając metal niełatwym procesom technologicznym jak cięcie, spawanie, wyginanie. W efekcie powstają obiekty / rzeźby, wśród których można wyróżnić kilka motywów tematycznych. Jeden z nich to wyobrażenia fantastycznych zwierząt – figur (płonąca żyrafa, cyrkowy słoń) lub płaskich obrazów z metaloplastyki (ryby, motyle). Jako metalowe obrazy powstają też formy abstrakcyjne. Uwagę przyciąga surrealistyczne popiersie kobiety. Kolejną grupę prac stanowią obiekty, może – rzeźby mechaniczne? złożone z elementów technicznych, części zamiennych, z odzysku. Nie mają określonej funkcji użytkowej, oprócz zaciekawienia widza do dotknięcia, poruszenia, zastanowienia nad konstrukcją i znaczeniem. Są dla artysty możliwością obmyślania form, tworzeniem wizji ruchu. Każda z rzeźb – obiektów zawiera dla odbiorcy przesłanie, zaklętą metaforę, a widz, przez sam kontakt z dziełem, staje się jego współtwórcą.

Fotografie z wystawy: Robert Jodłowski

[EN]
Tłumaczenie tekstów na język angielski: studenci II MA/TP UAM, Poznań 2023  – projekt w ramach kursu KREATYWNOŚĆ W TŁUMACZENIU
Translation into English: 2MA/TP students of AMU, Poznań 2023 – project held as a part of the course CREATIVITY IN TRANSLATION

Jacek Haberko
“Fe2O3 Scrap Oxide” [Fe2O3 Tlenek żelastwa]
Metalwork
ZWIASTUN Art Gallery
4/04/2023 – 14/05/3023

“Everything I create, I create with passion. I am programmed for details. My artworks are unrepeatable, and no two works are the same, just like no two parts of me are the same.” Jacek Haberko

Jacek Haberko was born and still lives in Częstochowa. He is an artist who embraced his talent and developed his artistic skills on his own, without formal education. When he talks about his artistic path, Haberko highlights the fact that he had worked on his knowledge and skills from the ground up and chose metalwork as his domain. His choice was not random, as the artist appreciates metal for its harshness, plasticity and resilience to the unrelenting passage of time. To him, metal is the perfect material to create the impossible – something hidden in the nooks and crannies of our imagination.

The first metal work created by Haberko was the Burning Giraffe [Płonąca Żyrafa],
a sculpture referencing the painting by Salvador Dalí and intended for Tomasz Sętowski to be used in his play Interrupted Dream [Zerwany sen].His artistic output  consists of many sculptures and objects, many of which we can see at the exhibition.

The artist considers himself to be representative of steampunk, a style in which futurism and surrealism intertwine. He draws inspiration from his surroundings: the occurring phenomena, processes, events. The creative impulse might also come from everyday objects.

In 2020, Haberko presented some of his works at a fantasy convention “Medalikon”, organised by a culture-and-fantasy-oriented club called Stowarzyszenie “Południca” Kultura Sztuka Fantastyka. With his friend, Jarek Nawracała, he co-created the collective Art&Rust.

The exhibition’s title, partly as a joke, refers to rust, which is a threat to the core material of Haberko’s sculptures. The artist uses his favourite black steel and subjects it to arduous technological processes like cutting, welding or bending. As a result, he creates sculptures/objects, among which we can distinguish a few recurring  motifs. One of these is a portrayal of fantastic animals (e.g., burning giraffe, a circus elephant) or flat metalwork paintings (e.g., fish, butterflies). Haberko also creates abstract forms as metal paintings. What draws a lot of attention, as well, is a surreal bust of a woman. Another group of his works are figures – or rather mechanical sculptures – created from technical elements, spare parts, and recycled materials. Aside from intriguing the viewers, getting them involved in the artistic process and making them reflect upon its message, the sculptures don’t have a specified practical function. For the artist, they are a possibility to devise forms, create a sense of movement. Each sculpture-object contains a message for the viewer, an enchanted metaphor, and so, by interacting with the work of art, the viewer becomes its co-creator.

 

Skip to content