Małgorzata Wałachowska, Grażyna Bieniasz. NATURAlnie

Strona Główna / Małgorzata Wałachowska, Grażyna Bieniasz. NATURAlnie

8/08 – 17/09/2023
wernisaż 9/08/2023, godz. 18.00
Galeria ZWIASTUN

Krucha i delikatna – tak zapowiada się wystawa przygotowana przez dwie artystki specjalizujące się w pracach ze szkła i ceramiki. Tytuł wystawy: NATURAlnie (natura! –  naturalnie) – wskazuje zarówno na używane materiały (również drewno), ale przede wszystkim – na inspiracje płynące z natury.
Uważne przyglądanie się przyrodzie, umiejętność wykorzystania światła, delikatne odwzorowywanie ruchu (falujące ryby Małgorzaty), kolorystyka natury, witrażowe motywy pejzażu Grażyny – wszystkie te właściwości tworzą prezentację spójną i ciekawą dla odbiorcy.
Z drugiej strony zauważalny jest  indywidualny styl obu artystek, różnice warsztatowe. Różnią je też odmienne charaktery oraz doświadczenie zawodowe i spojrzenia na sztukę.

Grażyna Bieniasz  jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, specjalność szkło artystyczne oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Ceramika i Szkło w zakresie projektowania szkła.  Jest osobą wielu aktywności zawodowych: czynny projektant, artysta plastyk tworzący w szkle i ceramice, a także pedagog, nauczyciel w Pracowni Szkła Artystycznego i rewalidator w Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, instruktor w Pracowni Szkła, Ceramiki, Rysunku i malarstwa w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu oraz arteterapeuta i terapeuta SI. Zajmuje się także organizacją wystaw, jest ich kuratorem. Uczestniczy  w wystawach, konkursach oraz projektach artystycznych.

Małgorzata Wałachowska ukończyła Krakowskie Szkoły Artystyczne, gdzie uzyskała dyplom w zakresie artystycznego projektowania ubioru. Pracowała jako projektant tkanin i wzorów wózków, nabierając przy tym praktyki jako twórca przedmiotów użytecznych. Obecnie swój talent i umiejętności rozwija przede wszystkim przez udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez dobrych instruktorów, m.in. w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli w Łucznicy (dyplomy z ceramiki i tworzenia batików). Po osiągnięciu znacznego stopnia samodzielności twórczej, uczestniczy w licznych wystawach. Osoba otwarta na świat, czerpie doświadczenie z podróży i kontaktów z ludźmi. Jej zmysł estetyczny i możliwości twórcze zaowocowały piękną kolekcją figur ryb prezentowanych na wystawie.

Grażyna Bieniasz – Małgorzata Wałachowska
NATURally
glass and ceramics

Fragile and delicate – this is how the exhibition of two artists who specialise in working with glass and ceramics is shaping up. The title of the exhibition – “NATURally” (nature! – naturally) – indicates what materials were used in the works (wood as well), but above all, it points to the artists’ inspiration, which is rooted in nature.

Careful observation of wildlife, the ability to use light, a smooth depiction of movement, e.g. drifting fish by Wałachowska and the colours of nature, e.g. stained glass landscape designs by Bieniasz – all these elements constitute a presentation that is coherent and appealing to the audience. On the other hand, both artists demonstrate their individual style, and the differences between their working techniques are clearly noticeable. Their personalities and professional backgrounds vary, as do the artists’ outlooks on art.

Grażyna Bieniasz graduated from the High School of Visual Arts in Dąbrowa Górnicza, specialising in glass art, as well as the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, where she studied at the Faculty of Ceramics and Glass, majoring in glass design. Not only is she an active designer and artist working with ceramics and glass, but also a teacher at the Studio of Glass Art. Moreover, she works as a counsellor at the High School of Visual Arts in Dąbrowa Górnicza and as an instructor at the Studio of Glass, Ceramics, Drawing, and Painting at the Municipal Cultural Centre in Zawiercie. Furthermore, she is an art therapist and sensory integration therapist. Last but not least, she is a curator and takes part in exhibitions, competitions, and artistic projects.

Małgorzata Wałachowska graduated from Cracow School of Art and Fashion Design, majoring in fashion design. She previously worked as a designer of fabrics and patterns for pushchairs, gaining experience in product design. Currently, she hones her talents by attending thematic workshop classes, for example in the Teacher Training Centre in Łucznica, where she obtained a diploma in ceramics and creating batiks. She has actively participated in numerous exhibitions. Outgoing and friendly, she draws inspiration from her travels and interactions with other people. Her aesthetic sense and creative abilities are visible in the beautiful collection of fish sculptures showcased in this exhibition.

Teksty na stronie MGS zostały przetłumaczone przez studentów kierunku “Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć “Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury”.
Koordynatorka: dr Katarzyna Remiszewska
Tłumacze: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

The texts on the MGS website were translated by students of the course “Creative and specialised translation” at Adam Mickiewicz University in Poznań during the class “Translating for museums and cultural institutions.”
Supervisor: dr Katarzyna Remiszewska
Translators: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

Skip to content