Mateusz Derda / PODSZEPTY DIABŁA I BOSKA KARA

Strona Główna / Mateusz Derda / PODSZEPTY DIABŁA I BOSKA KARA

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 9/05/2024, godz.18.00 – Galeria Antresola

Mateusz Derda
Podszepty diabła i boska kara
malarstwo
10/05-23/06/2024
Galeria Promocji Młodych Antresola

Mateusz Derda debiutuje indywidualną wystawą, na którą składa się cykl obrazów z dyplomu (2023) magisterskiego poszerzony o kilka prac nowych. Cykl bardzo spójny warsztatowo i tematycznie, niezwykle atrakcyjny, także poznawczo. Młody artysta sięgnął bowiem do epoki odległej czasowo, a przez to mniej obecnej w naszej  świadomości – do wieków średnich, prezentując w swoich obrazach ich najbardziej mroczną stronę: plagi, rytuały, prześladowania czarownic, tortury, okrucieństwo i wszechobecną śmierć. „Tytułowe podszepty diabła ukazane są w mojej pracy poprzez personifikację – w postaciach czarownic. „Boską karą” są natomiast kary stosowane przez kościół wobec osób, które posądzano o herezję lub inne grzechy (…). Malując obrazy, zagłębiłem się w prawdziwe historie średniowieczne (…), inspirowałem się również baśniami oraz średniowiecznymi rycinami.” (MD)
Odwołuje się także do malarstwa Petera Bruegela, czy Hieronima Boscha.
Obrazy malowane farbami akrylowymi na płótnach mają bardzo intensywną kolorystykę, która, jak podkreśla autor, w zamyśle miała stanowić kontrast do prezentowanych ponurych historii. Warto zwrócić uwagę na dopracowanie szczegółów w obrazach i precyzję budowania obrazów z drobnych elementów.
Artysta deklaruje: „Poprzez wystawę pragnę przedstawić szerszemu gronu moją fascynację ciemną stroną średniowiecza, mając nadzieję, iż jego magiczny i tragiczny świat stanie się mu bliższy.”

***********************
Mateusz Derda, inspirując się średniowiecznymi przekazami, opowiada w swoich obrazach o plagach, czarownicach, nadprzyrodzonych stworzeniach, budując anegdotę malarską, przedstawiającą karę za grzechy wymierzaną w tym okresie historycznym, a odnoszącą się do tytułowych podszeptów diabła i boskiej kary.[…] Wypracowany przez M. Derdę bardzo indywidualny, rozpoznawalny język malarski, charakteryzuje się uproszczoną formą zjawiska obrazowanego, dotyczy to ludzi, jak i dookolnej natury czy urbanistyki. […] Szczegół, detal przedstawiany jest z wielką dbałością, precyzją i czasochłonnością poświęconą tym realizacjom. […] Stosowana przez autora perspektywa mieszana, skojarzeniowo-umowna i kulisowa, pozwala na umieszczenie wielości składowych kompozycji malarskiej, nadając jej cechę jedności. Kompozycje otwarte powodują, że treść narracji jakby rozciąga się poza obraz i przedłuża ją w naszej percepcji. Ten współczesny język malarski wpisuje się i nawiązuje w sposób kongenialny do okresu średniowiecza, co stanowi ogromną zaletę tych obrazów.

Dr hab. Rafał Głowacki

***********************
Mateusz Derda urodzony 20 marca 1998 roku w Częstochowie. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W lutym 2022 roku obronił dyplom licencjacki na kierunku malarstwo w pracowni dr hab. Janusza Głowackiego, prof. UJD o tytule Artysta jako twórca i tematprace zainspirowane wypowiedzią Fridy Kahlo. Natomiast w lipcu 2023 roku uzyskał dyplom magistra w tej samej dziedzinie pod opieką tego samego promotora, a tytuł pracy brzmiał Podszepty diabła i Boska Kara. Średniowieczne inspiracje w moich obrazach.
W 2021 roku był uczestnikiem wystawy Alma Mater 50-lecie powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w Miejskiej Galerii Sztuki. Ekspozycja prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. W 2023, wraz z Marią Cichoń, przygotował wystawę Solitudo i Takasz w Galerii ZWIASTUN MGS.

Mateusz Derda
Devil’s Whispers and God’s Punishment
painting
10/05-23/06/2024
Young Promotion Gallery Entresol

Mateusz Derda’s first solo exhibition features a series of paintings from the artist’s master’s project (2023) and a few new works. The series is not only coherent in terms of technique and theme, but also aesthetically and cognitively engaging. The young artist reached back to a distant period of the Middle Ages. He concentrated on picturing its darkest side i.e. plagues, rituals, witch-hunts, tortures, cruelty and the omnipresence of death. ‘The eponymous “Devil’s Whispers” are depicted as witches – by means of personification. The “God’s Punishment” involves penalties inflicted by the church on the people accused of heresy or other sins (…). While I was painting I dug deeper in authentic mediaeval stories (…), I also drew inspiration from fairy tales and mediaeval prints.’ In his work, Mateusz Derda also refers to Peter Bruegel’s and Hieronim Bosch’s paintings.

Derda’s acrylic paintings are characterised by intense colours which, according to the author, were used to provide a contrast to grim tales depicted in his paintings. What’s also worth noting is Derda’s dedication to the details and the precision of creating images from tiny elements. What’s also worth noting is his attention to the details and the precision of creating images from tiny elements.

The artist claims: “Through my exhibition I would like to present my enthralment with the dark side of the Middle Ages to a broader audience. Hopefully, the audiences will become more familiar with this mystical and tragic world.”

***********************
Mateusz Derda, inspired by mediaeval stories, portrays plagues, witches and supernatural creatures. He narrates a painting anecdote, presenting punishment inflicted upon sinners in the Middle Ages, at the same time referring to the titular devil’s whispers and God’s punishment. […] The language of Derda’s painting is highly individual, characterised by simplifying the form of the subject, be it people, surrounding nature or city life. […] The small, labour-intensive details were applied with utmost care and precision. […] The author used a creative approach to perspective, mixing it with multiple and overlapping perspectives which allowed him to include all the elements of the artistic composition and unite them. Open compositions cause the narrative to extend out and beyond the frames of the paintings, coming closer to the viewers’ perception. Derda’s modern language of painting strongly connects and refers to the Middle Ages, engaging in a brilliant dialogue with the language of medieval painting, making it his huge asset.

Professor Rafał Głowacki

***********************
Mateusz Derda was born on the 20th March 1998 in Częstochowa. He graduated from the Faculty of Art at Jan Dlugosz University in Czestochowa. In February 2022, supervised by Prof. Janusz Głowacki, Derda successfully defended his BA thesis “The artist as a creator and subject – works inspired by Frida Kahlo’s work,” [own translation] at the Department of Painting. A year later, in July 2023, also supervised by Professor Głowacki, Derda gained a master’s degree in painting for his thesis “Devil’s whispers and God’s punishment. Medieval inspirations in my paintings,” [own translation]. Derda participated in an exhibition “Alma Mater” organised on the occasion of the 50th anniversary of establishing Jan Dlugosz University of Humanities and Natural Sciences in Czestochowa. The exhibition was opened in 2021 at The City Art Gallery in Częstochowa. In 2023, together with Maria Cichoń, Derda created an exhibition “Solitudo and Takasz” at ZWIASTUN Art Gallery located in The City Art Gallery in Częstochowa.

*******
Teksty na stronie MGS zostały przetłumaczone przez studentów kierunku “Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć “Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury”.
Koordynatorka: dr Katarzyna Remiszewska
Tłumacze: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

The texts on the MGS website were translated by students of the course “Creative and specialised translation” at Adam Mickiewicz University in Poznań during the class “Translating for museums and cultural institutions.”
Supervisor: dr Katarzyna Remiszewska
Translators: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

Skip to content