Karolina Kapsa. TĘSKNIĘ ZA SENSEM

Strona Główna / Karolina Kapsa. TĘSKNIĘ ZA SENSEM

Karolina Kapsa
Tęsknię za sensem
fotografia
13/02– 17/03/2024
Galeria ZWIASTUN
wernisaż 16/02/2024, godz. 18.00

Karolina Kapsa jest młodą fotografką z Częstochowy.  Pisze o sobie: „hobbystycznie zajmuję się fotografią mobilną.” Jej fotografie świadczą jednak nie tylko o zamiłowaniu do tego zajęcia, ale przede wszystkim o talencie i wrażliwości. Karolina wybiera do fotografowania obiekty architektoniczne, często detale, jednak wzbogaca je o pozornie mało znaczące obserwacje z codzienności. I te „okruchy życia” w obiektywie Karoliny sprawiają, że w  jej fotografiach można odczytywać uniwersalne sensy. Daje się zauważyć pewien rodzaj łączności z wielkimi poprzednikami w sztuce fotografii – mistrzem dla Karoliny Kapsy mógłby być sam Jerzy Lewczyński. Zmysł obserwacji oraz umiejętność kompozycji, zamieniają spostrzeżenia fotografki w nośne metafory.  Jest w tych fotografiach wartość emocjonalna, pewna czułość wobec świata, dawanie świadectwa.
Joanna Matyja

Te cechy artystyczne i osobowe Karoliny Kapsy ujawnia też sposób, w jaki sama przedstawia swoją wystawę.

*****

Moimi obiektami fotograficznych zainteresowań są miasta i ludzie.

Szukam prostych, codziennych scen i emocji, które staram się uwiecznić. Lubię szarą rzeczywistość, którą dzielę się na co dzień na Instagramie.

Widzę w niej Nas – prawdziwych, zwyczajnych, bez maski. Często smutnych i samotnych.

Lubię proste, architektoniczne kształty.

Zawsze serce bije mi szybciej na wielkich blokowiskach, które ujmują mnie swoją autentycznością.

 

Tęsknię za sensem.

 

Za czym tęsknimy?

Za ulotnym. Za uczuciem. Za spokojem.

Za zachwytem. Za kontrastem. Za komfortem.

Za człowiekiem. Za sobą. Za sensem.

 

Tęsknię za pięknem.

 

Wystawa nawiązuje do formy nostalgii, do uczucia tęsknoty.

 

Wyśniłam sens.

W szarych, odrapanych, naszych wnętrzach.

W niepokoju.

W prostej strukturze, starającej się być uporządkowaną.

W rzeczywistości.

W surowości ścian, zwyczajności dni, prostocie emocji.

Wyśniłam piękno w szarości.

                     Karolina Kapsa

Instagram:
karola00000 https://www.instagram.com/karola00000
żabki polskie (dodatkowy projekt) https://www.instagram.com/zabkipolskie/

Karolina Kapsa is a young photographer from Częstochowa. About herself, she writes: “I do smartphone photography as a hobby.” But her photographs testify to not only passion for this activity, but above all, to her talent and sensitivity. Kapsa chooses to photograph architectural objects, often in detail, but enriches them with seemingly insignificant real-life moments. These “crumbs of life” captured through the photographer’s lens add a universal meaning to her photographs. There is a certain connection to the masters of the field in her photography – Karolina Kapsa could well be the apprentice of Jerzy Lewczyński. By virtue of her observation and composition skills, the photographer’s insights become powerful metaphors. The photographs carry an emotional value, present a certain sensitivity towards the world and document reality.

Joanna Matyja

These artistic and personal traits of Karolina Kapsa are also visible in the way she describes her exhibition.

*****

In my photography, I’m interested in people and urban areas.

I look for simple, everyday situations and emotions that I try to commemorate. I like the grey reality that I share every day on Instagram.

In it, I see Us – real, ordinary, truthful. Often sad and lonely.

I like simple, architectural shapes.

My heart skips a beat when I see huge post-communist residential blocks of flats, which win me over with their authenticity.

 

I long for the sense.

What do we long for?

The elusive. The feeling. The peace.

The delight. The contrast. The comfort.

The human. Ourselves. The sense.

I long for beauty.

The exhibition alludes to a form of nostalgia, the feeling of longing.

I dreamt of the sense.

In grey, crumbling, our own interiors.

In the unease.

In the simple structure that strives to be ordered.

In the reality.

In the rawness of walls, mediocrity of days, simplicity of emotions.

I dreamt of the beauty in grey.

Karolina Kapsa

Skip to content